Obchodní podmínky

pro dodání reklamních produktů a souvisejících služeb

 

Reklamní agentura Green CAT s.r.o.

  • IČO: 03073823
  • DIČ: CZ03073823
  • sídlo: Salvátorská 931/8, Staré Město, 110 00 Praha 1
  • zápis ve VR: obchodní rejstřík, Městský soud v Praze, sp. zn. C 227203
  • email: obchod@green-cat.cz
  • telefon: +420 603 168 824
  • https://green-cat.cz/cz1

1. Kdo je kdo?

1.1. Pokud se v těchto obchodních podmínkách (dále jen „OP“) používá termín „My“ či „Naše“, anebo se píše v první osobě, míní se tím Reklamní agentura Green CAT s.r.o., IČO: 03073823, se sídlem Salvátorská 931/8, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 227203.

1.2. Pokud se v OP používá termín „Vy“ či „Vaše“, anebo se píše v druhé osobě, míníte se tím vy jako klient.

1.2. Pokud se v OP používá první osoba spolu se slovem „Společně“, míní se tím společné jednání Nás jako dodavatele a Vás jako klienta.

 

2. Co tyto OP upravují?

2.1. Tyto OP upravují právní vztahy s Vámi jako klientem, pokud Vám dodáváme

2.1.1. reklamní produkty (dále jen „Produkty“),

2.1.2. grafické a copywritingové služby související s reklamními produkty (dále jen „Služby“).

2.2. Tyto OP neplatí pro poskytování konzultačních služeb a dodávky produktů z rostoucího papíru prodávaných prostřednictvím eshopu na webových stránkách https://www.growingpaper.cz.

2.3. Některé informace o Produktech a Službách jsou uvedeny na webových stránkách https://green-cat.cz/cz (dále jen „Web“). Informace na Webu jsou pouze orientační, konkrétní nabídku Produktů a Služeb včetně jejich cen Vám vždy připravíme na míru.

2.4. O dodávce Produktů a Služeb s Vámi uzavřeme samostatnou smlouvu (dále jen „Objednávka“). Náš vztah se pak řídí touto Objednávkou a těmito OP. V případě rozporu mezi Objednávkou a OP, má přednost Objednávka. To znamená, že pokud se na něčem Společně domluvíme jinak, než je uvedeno v OP, má přednost tato společná domluva.

2.5. Tyto OP jsou určeny pouze pro vztahy podnikatel-podnikatel (B2B), tzn., že Vy nejste ve vztahu k Nám spotřebitelem. Pokud byste vůči Nám byli ve vztahu spotřebitele, informujte Nás o tom písemně před uzavřením Objednávky.

 

3. Jaké jsou Naše a Vaše základní povinnosti?

3.1. My Vám za dohodnutých podmínek dodáme Produkty a Služby a Vy Nám za to zaplatíte peníze (dále jen „Cena“).

 

4. Jak probíhá Objednávka?

4.1. Produkty a Služby můžete poptat prostřednictvím Webu, emailu či telefonního kontaktu uvedeného v těchto OP. Pokud budeme potřebovat k Vaší poptávce něco doplnit, budeme Vás kontaktovat. Až budeme mít všechny potřebné informace, zašleme Vám emailem uvedeným v hlavičce těchto OP (dále jen „Kontaktní email“) nabídku.

4.2.1 Nabídka k uzavření Objednávky obsahuje nejméně:

4.2.1. Popis a vlastnosti Produktů a Služeb,

4.2.2. přibližné množství Produktů a Služeb,

4.2.3. cenu Produktů a Služeb,

4.2.4. termín dodání Produktů a Služeb,

4.2.5. možnosti způsobu doručení Produktů a náklady doručení,

4.2.6. termín, do kdy můžete nabídku přijmout.

4.3. Nabídku přijmete prostřednictvím Kontaktního emailu. Z Vašeho emailu musí vyplývat přijetí nabídky. Například: „Vaši nabídku ze dne xx.xx.xxx tímto přijímáme.“ nebo „Vaši nabídku z předchozího emailu přijímáme.“ Nejpozději při přijetí nabídky Nám sdělíte své fakturační údaje. Přijetím nabídky k uzavření Objednávky souhlasíte s těmito OP a s uzavřením Objednávky (smlouvy) prostřednictvím internetu. Přijetím nabídky k uzavření Objednávky je mezi Námi jako prodávajícím a/či zhotovitelem a Vámi jako kupujícím a/či objednatelem uzavřena smlouva (Objednávka). Nabídka k uzavření Objednávky je součástí Objednávky.

4.4. Pokud budete chtít v nabídce něco změnit, jedná se o novou nabídku z Vaší strany. Odesláním nové nabídky souhlasíte s těmito OP a s uzavřením smlouvy prostřednictvím internetu. Nejpozději při odeslání nové nabídky Nám sdělíte své fakturační údaje. Novou nabídku z Vaší strany přijmeme prostřednictvím Kontaktního emailu. Z Našeho emailu musí vyplývat přijetí nové nabídky. Přijetím nové nabídky je mezi Námi jako prodávajícím a/či zhotovitelem a Vámi jako kupujícím a/či objednatelem uzavřena smlouva (Objednávka). Naše nabídka k uzavření Objednávky a Váš návrh její změny je součástí Objednávky.

 

5. Jaké mají Produkty vlastnosti?

5.1. Vlastnosti Produktů jsou uvedeny v Objednávce. Dodáme Vám proto Produkty s těmito vlastnostmi.

5.2. Upozorňujeme, že počítačová vizualizace Produktů či jejich částí může vypadat jinak než fyzické produkty a mohou vzniknout drobné odlišnosti v barevnosti. Pokud chcete vědět, jak Produkt vypadá fyzicky, můžeme Vám vypůjčit anebo vyrobit vzorek.

5.3. Na Vaši žádost Vám můžeme vypůjčit vzorek. Vzorek Nám vrátíte do 14 dnů od jeho vypůjčení. Pokud Nám vzorek nevrátíte do 14 dnů od jeho vypůjčení, můžeme dle Našeho výběru požadovat úhradu smluvní pokuty

5.3.1. buď ve výši 500 Kč za každý nevrácený vzorek, anebo

5.3.2. ve výši uvedené v protokolu o vypůjčení.

5.4. Pokud vyrábíme vzorek Vám na míru, uhradíte Nám předem jeho cenu. Tento vzorek Nám nemusíte vracet.

 

6. Kolik to stojí a jak budete platit?

6.1. Cena je uvedena v Nabídce. Jsme plátcem DPH, proto se k Ceně přičítá DPH v zákonné výši.

6.2. Cenu hradíte po částech:

6.2.1. První část ve výši 50 % Ceny do 7 dnů od uzavření Objednávky.

6.2.2. Druhou část ve výši 50 % Ceny do 14 dnů od dodání Produktů a Služeb.

6.3. Část Ceny zaplatíte podle faktury (případně zálohové faktury), kterou Vám vystavíme a pošleme emailem. Pokud fakturu vystavíme později než v den uzavření Objednávky, počítají se termíny od data vystavení faktury.

6.4. Pokud neuhradíte První část Ceny ani do 30 dnů od uzavření Objednávky, Objednávka se ruší, tj. jako kdybychom Společně Objednávku nikdy neuzavřeli (rozvazovací podmínka).

6.5. Pokud budete v prodlení s platbou Ceny nebo její části, můžeme požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1 % denně z dlužné částky za každý den prodlení.

 

7. Co musíte udělat Vy?

7.1. Abychom Vám mohli dodat Produkty a Služby, potřebujeme Vaši součinnost. Konkrétní součinnost se u jednotlivých Objednávek liší.

7.2. Pokud si ji vyžádáme, poskytnete Nám zejména následující součinnost:

7.2.1. odpovědi na Naše telefonické či emailové dotazy,

7.2.2. podklady a dokumentaci v Námi požadovaném formátu pro poskytování Služeb,

7.2.3. data k potisku v Námi požadovaném formátu,

7.2.4. odsouhlasení náhledu a parametrů Produktů a Služeb,

7.2.5. schválení návrhu před výrobou Produktů,

7.2.6. převzetí Produktů a Služeb.

7.3. Součinnost poskytnete do 2 pracovních dnů od jejího vyžádání. O dobu neposkytnutí součinnosti se prodlužují všechny sjednané termíny dodání Produktů a Služeb. Neposkytnutím součinnosti je i dodání podkladů a dokumentace v jiném než Námi požadovaném formátu.

8. Jak Vám dodáme Produkty a Služby?

8.1. Termín dodání Produktů a Služeb začíná běžet až po splnění všech těchto podmínek:

8.1.1. Úhrada první části Ceny dle bodu 6.2.1. a

8.1.2. poskytnutí součinnosti dle bodů 7.2.2., 7.2.3., 7.2.4. a 7.2.5. (pokud je to pro danou Objednávku relevantní).

8.2. Objednávky můžeme provádět i postupně a Produkty a Služby z jedné Objednávky Vám tak můžeme předávat i po částech. Vy pak máte povinnost je po částech převzít.

8.3. Pokud Produkty předáváme po částech na základě Vašeho požadavku a zároveň se tím zvýší náklady na dopravu Produktů, hradíte tyto zvýšené náklady Vy.

8.4. Služby Vám dodáme digitálně pomocí prostředků komunikace na dálku (internetu) na Váš email. Pro přijetí digitálního obsahu musíte mít k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf, jpg a png. V případě digitálního dodání, nesete náklady spojené s provozem komunikačních prostředků na dálku (např. připojení k internetu). Tyto náklady se neliší od základních sazeb (zkrátka neplatíte nic navíc). Služby jsou předány v okamžiku, kdy jejich dokončený výstup odešleme na Váš email. Tímto okamžikem je převezmete a od tohoto okamžiku máte možnost je užívat.

8.5. Způsob doručení Produktů si vyberete Vy, a to z následujících možností:

8.5.1. Osobně si je vyzvednete na adrese Salvátorská 931/8, Staré Město, 110 00, Praha 1;

8.5.2. Dopravu na Vaši adresu zajistíme My prostřednictvím DPD (Direct Parcel Distribution CZ s. r. o.) nebo Česká pošta, s. p. nebo MESSENGER a.s. (pouze v Praze);

8.5.3. Dopravu na Vaši adresu si zajistíte Vy.

Můžeme se Společně domluvit i na jiném způsobu doručení, v takovém případě ale Vy nesete riziko spojené s jiným způsobem doručení (včetně nebezpečí škody na věci).

8.6. V případě doručení Produktů podle bodu 8.5.1. nesete nebezpečí škody na Produktech od jejich převzetí. V případě doručení Produktů podle bodů 8.5.2. a 8.5.3. nesete nebezpečí škody na Produktech od jejich předání dopravci. Místo předání přitom není smluveno. O předání Produktů dopravci Vás budeme informovat emailem a poskytneme Vám veškeré údaje a součinnost, abyste vůči dopravci mohli uplatnit práva z přepravní smlouvy.

8.7. Produkty/Služby jste povinni převzít. Pokud budeme muset kvůli Vám Produkty doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než který jste si původně zvolili, musíte zaplatit náklady tohoto opakovaného/jiného doručení.

8.8. Než Produkty převezmete, zkontrolujte neporušenost obalů. Pokud bude obal poškozen, informujte dopravce a zboží nepřebírejte.

 

9. Kdy můžete od Objednávky odstoupit Vy?

9.1. Po uzavření Objednávky ihned začínáme s výrobou Produktů a poskytováním Služeb. Proto nemůžete Objednávku zrušit (od smlouvy nelze odstoupit) bez uvedení důvodu. To nevylučuje Vaši možnost odstoupit od Objednávky ze zákonných důvodů.

9.2. Důvodem pro odstoupení od Objednávky ani její části (ani pro vrácení Ceny nebo její části) není, pokud:

9.2.1. Produkty, Služby nebo jejich část nevyužijete,

9.2.2. existuje drobná odlišnost v barevnosti Produktu oproti počítačové vizualizaci,

9.2.3. se s dodáním Produktů či Služeb zpozdíme (budeme v prodlení) o méně než 30 dní,

9.2.4. odstoupíme My od části Objednávky dle následujícího článku.

 

10. Kdy můžeme od Objednávky odstoupit My?

10.1. Pokud nemůžeme Produkty s dohodnutými parametry dodat v termínu, zejména z důvodu jejich nedostupnosti na straně našich dodavatelů, můžeme od Objednávky nebo její části odstoupit. V takovém případě Vám vrátíme uhrazenou část Ceny za Objednávku nebo její část.

 

11. Co když budou mít Produkty/Služby vady?

11.1. Máme povinnost dodat Vám Produkty a Služby bez vad. Produkty a Služby nemají vady zejména, pokud

11.1.1. mají vlastnosti, na kterých jsme se domluvili, anebo vlastnosti, které jste mohli očekávat s ohledem na charakter zboží a Naši reklamu,

11.1.2. jakost a provedení Produktů odpovídá vzorku, pokud je provedeno podle vzorku,

11.1.3. jsme Vám dodali Produkty v dohodnutém množství (s výhradou dle tohoto článku), míře nebo hmotnosti,

11.1.4. odpovídají právním předpisům.

11.2. Vyhrazujeme si právo dodat menší množství Produktů, než je uvedeno v Objednávce. Maximální odchylka je 5 %. V takovém případě snížíme poměrně Cenu Objednávky. Snížení množství dle tohoto odstavce tak není vadou.

11.3. Práva podle tohoto článku nemáte

11.3.1. u Produktů/Služeb prodávaných za nižší Cenu na vadu, kvůli které byla snížena Cena,

11.3.2. na opotřebení Produktů, které vznikne obvyklým užíváním,

11.3.3. u použitých Produktů,

11.3.4. pokud jste vadu způsobili sami.

11.4. Práva z vad uplatníte tak, že Nám pošlete email na Kontaktní email a uveďte v něm:

11.4.1. Jaké Produkty/Služby mají vady,

11.4.2. Kdy jste Produkty/Služby zakoupili (můžete přiložit fakturu anebo jiný doklad o koupi),

11.4.3. Popis vady,

11.4.4. Jak chcete práva z vad řešit (dodání nové věci, oprava, sleva z Ceny, odstoupení od Objednávky).

Můžeme Vás dále požádat o zaslání zboží či pořízení fotografií, videa či jiné dokumentace. Přijetí reklamace Vám potvrdíme. Když Nám sdělíte všechny výše uvedené údaje, vyřídíme Vaši reklamaci do 30 dní.

 

12. Jaká práva k autorskému dílu máte?

12.1. Při poskytování Služeb může dojít ke vzniku autorského díla (dále jen „Předmět licence“). Pro tento případ platí pravidla uvedená v tomto odstavci.

12.2. Poskytujeme Vám nevýhradní licenci k Předmětu licence. Nevýhradní licence znamená, že stejnou licenci můžeme poskytnout i někomu jinému.

12.3. Licence k Předmětu licence Vám poskytujeme

12.3.1. v neomezeném rozsahu územním,

12.3.2. na dobu trvání Našich majetkových práv k Předmětu licence,

12.3.3. v neomezeném množstevním rozsahu.

12.4. Předmět licence můžete upravovat.

12.5. Licenci nejste povinni využít.

12.6. Licence se poskytuje za odměnu, která je součástí Ceny.

12.7. Nesmíte nikomu udělit podlicence, ani licenci postoupit. Licenci můžete použít jen pro vlastní potřeby.

12.8. Pokud porušíte některou z podmínek používání licence, můžeme od licenční smlouvy odstoupit.

12.9. Licence jsou chráněny autorskými právy. Respektujte autorská práva k autorskému dílu. Pokud byste porušili autorská práva a vznikla tím škoda, můžeme po Vás žádat její náhradu.

 

13. Co je ještě potřeba vědět?

13.1. Budeme spolu komunikovat mj. i prostřednictvím emailu a telefonu.

13.2. Pokud by vztah založený Objednávkou obsahoval zahraniční prvek, bude se řídit českým právem.

13.3. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 15 dnů od obdržení písemné výzvy k jejich úhradě. Sjednáním smluvních pokut se nevylučuje právo na náhradu škody a jiné nároky vyplývající z právních předpisů. Vylučuje se tak ustanovení § 2050 občanského zákoníku.

13.4. Tyto OP jsou uveřejněny na webových stránkách https://obchod.green-cat.cz a na těchto webových stránkách informujeme i o jejich změnách. Zároveň jsme Vám tyto OP zaslali emailem před anebo při uzavření smlouvy.

13.5. Tyto OP uzavíráme i pro smlouvy zavazující dlouhodobě k opětovným plněním v běžném obchodním styku s větším počtem osob a může nastat potřeba je změnit. O změně těchto OP Vás budeme informovat emailem. Změnu OP máte právo odmítnout a závazek z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době v délce 30 dnů. Výpovědní doba začne běžet dnem následujícím po odeslání.

 

 

V Praze dne 15.5.2023

 

Reklamní agentura Green CAT s.r.o.

Judita Nechvátalová

jednatelka